Skip to content

Duurzaamheid gerelateerde verklaring

Inleiding

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosures Regulation (EU) 2019/2088, hierna: “SFDR”) in werking getreden. Op grond van deze verordening dient De Vrije Blick Management B.V. (hierna: “DVB”) informatie openbaar te maken over de manier waarop zij bij het beleggen rekening houdt met duurzaamheidsaspecten.

DVB is zich bewust van het belang van verduurzaming en de rol van de financiële sector hierin. Toch is DVB geen fondsbeheerder die bij het beleggen duurzaamheid als hoofddoel heeft. De fondsen die door DVB worden geïnitieerd en beheerd zullen niet ten doel hebben om duurzaamheidskenmerken te promoten of duurzaam te beleggen zoals bedoeld in de artikelen 8 en 9 van de SFDR. Derhalve worden de fondsen van DVB gekenmerkt als artikel 6 SFDR fondsen.

Hieronder wordt aangegeven hoe DVB als fondsenbeheerder duurzaamheidsaspecten integreert bij haar fondsenbeheer.

 

Integratie van Duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien deze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

DVB houdt rekening met duurzaamheidsrisico’s bij de beleggingsbeslissingen. DVB is zich ervan bewust dat gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van duurzaamheid financiële risico’s meebrengen voor de beleggingen. Relevante duurzaamheidsrisico’s zijn natuurrampen zoals overstroming van gebieden of natuurbranden, lucht-, water- en bodemvervuiling, watertekorten en ontbossing. Dit kan leiden tot schade of kosten aan objecten waarin wordt geïnvesteerd.

De bescherming van diersoorten en fauna zoals bijvoorbeeld de bescherming van vleermuizen in spouwmuren van objecten waarin geïnvesteerd wordt, zien wij ook als een duurzaamheidsrisico omdat de kosten potentieel hoger kunnen worden voor de aankoop, verkoop en instandhouding van objecten in de portefeuille.

De duurzaamheidsrisico’s tracht DVB te beheersen, door een solide beleggingsdoelstelling met daarbij een uitsluitingslijst voor bepaalde investeringen zoals objecten die door duurzaamheidsrisico’s niet, te duur of beperkt verzekerbaar zijn of doordat deze bijvoorbeeld in overstromingsgebieden staan of kelders op grondwaterniveau hebben. De investeringscriteria (te weten de aankoop en verkoop) worden in het investeringsproces beoordeeld en gemonitored op duurzaamheidsrisico’s door een gedegen investeringen due diligence en risico beheer. Indien nodig worden aanvullende maatregelen genomen om de impact van duurzaamheidsrisico’s te beheersen, te vermijden of te verzekeren.

 

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden niet in aanmerking genomen

Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping.

DVB streeft, binnen de reikwijdte van het beleggingsbeleid en de restricties zoals opgenomen in de fondsdocumentatie, naar een optimale balans tussen risico en rendement, waarmee zij beoogt het fondsvermogen over de looptijd van het fonds te laten groeien. Het actief aansturen op het vermijden van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren door het maken van investeringen is geen onderdeel van de beleggingsstrategie van de fondsen van DVB.

DVB neemt ongewenste duurzaamheidseffecten niet expliciet in aanmerking bij het nemen van beleggingsbeslissingen omdat er op dit moment onvoldoende betrouwbare data beschikbaar is om de mogelijke negatieve effecten van beleggingen ten aanzien van duurzaamheid adequaat te analyseren en te integreren in het beleggingsproces. Waar gedetailleerde data wel beschikbaar is, is het verkrijgen hiervan bovendien vaak kostbaar en de analyse hiervan tijdrovend hetgeen de kleine organisatie niet kan dragen.

Wanneer er voldoende betrouwbare data en tools beschikbaar zijn om bovengenoemde zaken maar ook andere negatieve duurzaamheidseffecten van het vastgoed waar onze fondsen in beleggen adequaat te analyseren, zullen wij opnieuw bepalen of wij in de toekomst de negatieve effecten expliciet meenemen en integreren in het beleggingsproces.

Duurzaamheidsrisico’s en het beloningsbeleid

Ook in het beloningsbeleid van DVB wordt (indirect) rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s doordat eventuele winstrechten van werknemers afhankelijk zijn van de waarde van het vastgoed hetgeen alleen optimaal is als de duurzaamheidsrisico’s goed beheerd worden. Het beloningsbeleid zet niet aan tot het nemen van onaanvaardbare risico’s in relatie tot duurzaamheid. DVB kent geen vaste of variabele beloning toe aan medewerkers die zouden kunnen leiden tot het nemen van onaanvaardbare risico’s, waaronder op het gebied van duurzaamheid.