Skip to content

Duurzaamheid gerelateerde verklaring

Inleiding

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatie verschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) in werking getreden. Op grond van deze verordening dient De Vrije Blick Management (DVB) informatie openbaar te maken over de manier waarop zij bij het beleggen rekening houdt met duurzaamheidsaspecten.

DVB is zich bewust van het belang van verduurzaming en de rol van de financiële sector hierin. Desalniettemin is DVB geen fondsbeheerder die bij het beleggen als hoofddoel duurzaamheid heeft. De fondsen die door DVB zullen worden geïnitieerd en beheerd zullen niet ten doel hebben om duurzaam te beleggen of duurzaamheidskenmerken te promoten zoals bedoeld in de artikelen 8 en 9 van de SFDR. Derhalve worden de fondsen van DVB gekenmerkt als artikel 6 SFDR fondsen.

Hieronder wordt aangegeven hoe DVB rekening houdt met duurzaamheidsaspecten bij haar beleggingsactiviteiten.

Duurzaamheidsrisico’s

DVB staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en waarde behoud op lange termijn en geeft daar ook in haar beleggingsbeslissingsprocedure invulling aan. Daarbij wordt de transparantie naar de belegger gewaarborgd door in de beleggingsbrochure specifiek aan te gegeven in welke specifieke vastgoedobjecten wordt belegd, te samen met informatie over de specifieke kenmerken van de objecten, zoals de aankoopprijs, de taxatiewaarde bij aanvang, de huuropbrengsten en kosten van de exploitatie of herontwikkeling en het fondsbeheer, het gemiddelde geprognosticeerde voor uitkering beschikbare rendement voor de belegger en het gemiddelde geprognosticeerde totaal rendement, over een periode van 10 jaar.

Duurzaamheidsrisico’s zijn een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken

DVB is zich ervan bewust dat gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van duurzaamheid financiële risico’s meebrengen voor de beleggingen. Ecologische factoren met betrekking tot isolatie en lager energie gebruik zijn in het bijzonder relevant omdat die direct de belasting van het milieu en de energiekosten kunnen terugdringen. Indirect hebben ze daarmee een positief effect op de verhuurbaarheid, de financierbaarheid en de verkoopbaarheid van het vastgoed, welke in termen van hogere opbrengsten en lagere financieringslasten tot uiting komt in een hoger uitkeerbaar en totaal rendement. De duurzaamheidsrisico’s tracht DVB net als alle andere relevante risico’s door een solide beleggingsbeleid, monitoring en indien nodig door het treffen van aanvullende maatregelen, te beheersen.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden niet in aanmerking genomen

Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping.

DVB streeft, binnen de reikwijdte van het beleggingsbeleid en de -restricties zoals opgenomen in de fondsdocumentatie, naar een optimale balans tussen risico en rendement, waarmee zij beoogt het fondsvermogen over de looptijd van de desbetreffende beleggingsinstelling te laten groeien. Het actief aansturen op het vermijden van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren door het maken van investeringen is geen onderdeel van de beleggingsstrategie van de fondsen van DVB. DVB neemt derhalve ongewenste duurzaamheidseffecten niet expliciet in aanmerking bij het nemen van beleggingsbeslissingen, echter wel indirect, aangezien ecologische factoren met betrekking tot isolatie en lager energie gebruik, zijn in het bijzonder relevant omdat die direct de belasting van het milieu en de energiekosten kunnen terugdringen.

De beleggingsstrategie kenmerkt zich door de verwerving van vastgoedobjecten in al dan niet verhuurde staat, waarbij nadrukkelijk wordt aangestuurd op heront¬wikkeling of transformatie van de betreffende ob¬jecten naar gebruik als huurwoningen. Anders dan bij een exploitatie van een bestaande portefeuille wordt aangestuurd op ingrijpende renovatie of ver¬bouw van het vastgoedobject, al dan niet gecombi¬neerd met functiewijziging of uitbreiding.

Het beleggingsbeleid is gericht op de renovatie van vastgoedobjecten tot woningen welke voldoen aan de huidige kwaliteitseisen met betrekking tot isolatie en energieverbruik. Gerenoveerde en nieuwbouw objecten worden natuurinclusief gebouwd of verbouwd. Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Bij aankoop van de objecten wordt een (milieu)technisch due diligence uitgevoerd op bijvoorbeeld asbest en bodemverontreiniging en wordt het energielabel opgevraagd. Tevens voert DVB in het kader van de Wwft en de bewaking van haar reputatie due diligence uit op de verkopers en huurders van de vastgoedobjecten waarin haar fondsen voornemens zijn te beleggen.

Wanneer er voldoende betrouwbare data en tools beschikbaar zijn om bovengenoemde zaken maar ook andere negatieve duurzaamheidseffecten (zoals afval- en waterverbruik en sociale aspecten met betrekking tot de verkopers en huurders van de vastgoedobjecten) van het vastgoed waar onze fondsen in beleggen adequaat te analyseren, zullen wij opnieuw bepalen of wij in de toekomst deze negatieve effecten expliciet als beleggingscriteria meenemen en integreren in het beleggingsproces.

Duurzaamheidsrisico’s en het beloningsbeleid

Ook in het beloningsbeleid van DVB wordt (indirect) rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. Het beloningsbeleid zet niet aan tot het nemen van onaanvaardbare risico’s in relatie tot duurzaamheid. DVB kent geen vaste of variabele beloning toe aan medewerkers die zouden kunnen leiden tot het nemen van onaanvaardbare risico’s, waaronder op het gebied van duurzaamheid.

Versie: oktober 2023