Skip to content

Verklaring bedrijfsbeschrijving

Vanuit de SFDR wordt van een beheerder van beleggingsinstellingen verwacht dat uit de bedrijfsbeschrijving blijkt op welke wijze duurzaamheidsaspecten onderdeel zijn van de uitvoering van de te verlenen beleggingsdiensten. Hiervoor kan onderstaande passage worden opgenomen in de bedrijfsbeschrijving:

Algemeen
Per 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) in werking getreden. Op 26 juli 2021 heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat de vereisten vanuit de SFDR ook van toepassing zijn voor beheerders onder het zogeheten Light-regime. Op grond van deze verordening dienen ondernemingen zoals De Vrije Blick transparant te maken in hoeverre zij in hun beleggingsbeleid rekening houden met duurzaamheidscriteria. Dit ziet op onderwerpen als ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.
Graag informeren wij u over hoe wij met de SFDR omgaan en wat dit concreet betekent voor de dienstverlening aan u.
Hoewel wij een meer duurzame samenleving ondersteunen, richten wij ons niet specifiek op duurzaamheid of duurzaam beleggen. Wel houden we in ons beleggingsbeleid in enige mate rekening met duurzaamheidsrisico’s.

Duurzaamheidsrisico’s
Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid. Bij zulke gebeurtenissen of omstandigheden kunt u bijvoorbeeld denken aan klimaatverandering of mensenrechtencontroverses. Die kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen.
Bij het beheren van onze beleggingsinstelling wordt aan de hand van het opgestelde beleggingsbeleid beleggingen geselecteerd. Bij het selecteren van beleggingen wordt rekening gehouden met tal van factoren die van invloed kunnen zijn op deze waardeontwikkeling. Omdat duurzaamheidsrisico’s ook van invloed kunnen zijn op deze waardeontwikkeling, maken deze aspecten hier ook onderdeel vanuit.

Negatieve effecten op duurzaamheid
Duurzaamheidsfactoren zijn bijvoorbeeld ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. Hiervoor is toegelicht dat zulke factoren van invloed zijn op (de waarde van) beleggingen. Andersom kunnen beleggingen echter ook van invloed zijn op duurzaamheidsfactoren. Zo levert een belegging in fossiele brandstoffen meer milieuschade op dan een belegging in groene energie.

De directie is van mening dat op dit moment onvoldoende betrouwbare data beschikbaar is om de mogelijke negatieve effecten van beleggingen ten aanzien van duurzaamheid vast te kunnen stellen. Waar gedetailleerde data wel beschikbaar is, is het verkrijgen hiervan bovendien vaak duur en kost de analyse ervan de nodige tijd.
Op dit moment houden wij daarom in ons beleggingsproces niet expliciet rekening met de mogelijke negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren. Dit betekent dat wij bij de selectie van beleggingen niet kijken in hoeverre de activiteiten van een onderneming negatieve effecten kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren.

Al met al menen wij daarom dat de kosten van het betrekken van zulke effecten in het beleggingsproces niet opwegen tegen de te verwachten baten. Om deze reden heeft De Vrije Blick ook niet de intentie om in haar beleggingsproces expliciet rekening te gaan houden met de mogelijke negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren.